Sobota 21 stycznia 2023

Hbr 9,1-3.11-14

Skutki ofiary Chrystusa
9 1 Wprawdzie także i pierwsze [przymierze] miało przepisy służby Bożej oraz ziemski przybytek. 2 Był to namiot, w którego pierwszej części zwanej [Miejscem] Świętym, znajdował się świecznik, stół i chleby pokładne*. 3 Za drugą zaś zasłoną był przybytek, który nosił nazwę “Święte Świętych”*. 11 Ale Chrystus, zjawiwszy się jako arcykapłan dóbr przyszłych, przez wyższy i doskonalszy, i nie ręką – to jest nie na tym świecie – uczyniony przybytek*, 12 ani nie przez krew kozłów i cielców, lecz przez własną krew wszedł raz na zawsze do Miejsca Świętego, zdobywszy wieczne odkupienie. 13 Jeśli bowiem krew kozłów i cielców oraz popiół z krowy, którymi skrapia się zanieczyszczonych*, sprawiają oczyszczenie ciała, 14 to o ile bardziej krew Chrystusa, który przez Ducha wiecznego* złożył Bogu samego siebie jako nieskalaną ofiarę, oczyści wasze sumienia z martwych uczynków, abyście służyć mogli Bogu żywemu.

Ps 47

Bóg na tronie królewskim
1 Kierownikowi chóru. Synów Koracha. Psalm.
2 Wszystkie narody, klaskajcie w dłonie, wykrzykujcie Bogu radosnym głosem, 3 bo Pan najwyższy, straszliwy, jest wielkim Królem nad całą ziemią. 4 On nam poddaje narody i ludy rzuca pod nasze stopy.
5 Wybiera dla nas dziedzictwo –
chlubę Jakuba, którego miłuje.
6 Wstąpił Bóg wśród radosnych okrzyków,
Pan przy dźwięku trąby. 7 Śpiewajcie Bogu, śpiewajcie; śpiewajcie Królowi naszemu, śpiewajcie! 8 Gdyż Bóg jest Królem całej ziemi, hymn zaśpiewajcie! 9 Bóg króluje nad narodami, Bóg zasiada na swym świętym tronie.
10 Połączyli się władcy narodów
z ludem Boga Abrahama.
Bo możni* świata należą do Boga:
On zaś jest najwyższy.

Mk 3,20-21

Wzmożony ruch
3 20 Potem przyszedł do domu, a tłum znów się zbierał, tak, że nawet posilić się nie mogli. 21 Gdy to posłyszeli Jego bliscy*, wybrali się, żeby Go powstrzymać. Mówiono bowiem: «Odszedł od zmysłów».

Jezus i Jego uczniowie nie mieli czasu odpocząć. Być może tobie też to się zdarza. Dziś jednak znajdź czas na odpoczynek. Wybierz się na spacer, wyłapuj dźwięki, ale nie skupiaj się na nich. Niech przychodzą i odchodzą. Potraktuj je jak hymn stworzenia dla Stwórcy. Po spacerze napisz swój radosny hymn uwielbienia. Niech inspiracją będzie to, co widziałeś i słyszałeś.