Piątek 30 grudnia 2022

1 J 2,12-17

Należy wystrzegać się świata
2 12 Piszę do was, dzieci, że dostępujecie odpuszczenia grzechów ze względu na Jego imię. 13 Piszę do was, ojcowie, że poznaliście Tego, który jest od początku. Piszę do was, młodzi, że zwyciężyliście Złego*. 14 Napisałem do was, dzieci, że znacie Ojca, napisałem do was, ojcowie, że poznaliście Tego, który jest od początku, napisałem do was, młodzi, że jesteście mocni i że nauka Boża trwa w was, i zwyciężyliście Złego. 15 Nie miłujcie świata* ani tego, co jest na świecie! Jeśli kto miłuje świat, nie ma w nim miłości Ojca. 16 Wszystko bowiem, co jest na świecie, a więc: pożądliwość ciała, pożądliwość oczu i pycha tego życia* nie pochodzi od Ojca, lecz od świata. 17 Świat zaś przemija, a z nim jego pożądliwość; kto zaś wypełnia wolę Bożą, ten trwa na wieki.

Ps 96

«Śpiewajcie Panu pieśń nową!»
1 * Śpiewajcie Panu pieśń nową,
śpiewajcie Panu, wszystkie krainy!
2 Śpiewajcie Panu, błogosławcie Jego imię,
z dnia na dzień głoście Jego zbawienie!
3 Rozgłaszajcie Jego chwałę wśród narodów,
Jego cuda – wśród wszystkich ludów!
4 Bo wielki jest Pan i godzien wielkiej chwały,
wzbudza On większy lęk niż wszyscy bogowie. 5 Bo wszyscy bogowie pogan to ułuda, a Pan uczynił niebiosa. 6 Przed Nim kroczą majestat i piękno, potęga i jasność w Jego przybytku.
7 Oddajcie Panu, rodziny narodów,
oddajcie Panu chwałę i [uznajcie] potęgę;
8 oddajcie Panu chwałę Jego imienia!
Nieście ofiary i wchodźcie do Jego przedsieni,
9 oddajcie pokłon odziani w święte szaty! Zadrżyj, cała ziemio, przed Jego obliczem! 10 Mówcie wśród pogan: Pan jest królem. Umocnił świat, by się nie poruszył: ze słusznością wymierza ludom sprawiedliwość.
11 Niech się cieszy niebo i ziemia raduje;
niech szumi morze i to, co je napełnia;
12 niech się weselą pola i wszystko, co jest na nich,
niech się także radują wszystkie drzewa leśne
13 przed obliczem Pana, bo nadchodzi,
bo nadchodzi, aby sądzić ziemię*.
On będzie sądził świat sprawiedliwie,
z wiernością swą – narody.

Łk 2,36-40-23

Prorokini Anna
36 Była tam również prorokini Anna, córka Fanuela z pokolenia Asera, bardzo podeszła w latach. Od swego panieństwa siedem lat żyła z mężem 37 i pozostała wdową. Liczyła już osiemdziesiąty czwarty rok życia. Nie rozstawała się ze świątynią, służąc Bogu w postach i modlitwach dniem i nocą. 38 Przyszedłszy w tej właśnie chwili, sławiła Boga i mówiła o Nim wszystkim, którzy oczekiwali wyzwolenia Jerozolimy*.

Powrót do Nazaretu*
39 A gdy wypełnili wszystko według Prawa Pańskiego, wrócili do Galilei, do swego miasta – Nazaret. 40 Dziecię zaś rosło i nabierało mocy, napełniając się mądrością, a łaska Boża spoczywała na Nim.

W dzisiejszej Ewangelii może dziwić, dlaczego to właśnie Anna została wybrana, by ogłosić wraz z Symeonem, że to Jezus jest oczekiwanym Mesjaszem. Przecież to kobieta i w dodatku wdowa. W tych czasach brak męża i potomstwa skazywał kobietę na biedę i odrzucenie. Dlaczego Bóg wybrał właśnie ją? A może rozpoznała Mesjasza przypadkiem? Na pewno nie!

Dlaczego więc Anna? Ponieważ Boga rozpozna ten, kto trwa w Jego bliskości na modlitwie i poście. A co robi, gdy już Go rozpoznała? Nie zatrzymuje Bożej łaski dla siebie. Daje świadectwo. I tak powinno być w naszym życiu. Bóg dał ci się poznać, daje ci swoje dary i uzdalnia cię, by twoja służba prowadziła innych do Niego. Proś dziś Ducha Świętego o to, byś świadczył o Bogu oraz głosił ludziom Dobrą Nowinę.