Miłość: nie unosi się pychą (nie pyszni się)

Pomódl się słowami Syr 10,6-18

Przeciw pysze
10 6 Za każdy zły czyn nie unoś się gniewem na bliźniego i nie czyń nic, co jest dziełem zuchwalstwa. 7 Pycha jest obmierzła Panu i ludziom, a ciemiężenie [innych] uważają oni za [wielkie] przestępstwo. 8 Panowanie przechodzi od narodu do narodu przez krzywdy, bezprawia, pieniądze. 9 Dlaczego pyszni się ziemia i popiół, skoro za życia jeszcze wyrzuca swe wnętrzności?* 10 Mała* choroba, żartuje lekarz, a kto dziś królem – jutro umiera. 11 Gdy człowiek życie zakończy, odziedziczy zgniliznę, bestie i robaki. 12 Początkiem pychy człowieka jest odstępstwo od Pana*, gdy odstąpił sercem od swego Stworzyciela. 13 Albowiem początkiem pychy – grzech, a kto się da jej opanować, zalany będzie obrzydliwością. Dlatego Pan zesłał przedziwne kary i takich doszczętnie zatracił. 14 Pan wywrócił trony władców, a na ich miejscu posadził pokornych. 15 Pan wysuszył korzenie narodów, a na ich miejscu zasadził pobożnych. 16 Pan spustoszył kraje narodów i zniszczył je aż do fundamentów ziemi. 17 Wyrwał, zatracił i wymazał na ziemi ich pamięć. 18 Nie dla ludzi stworzona jest pycha ani szalony gniew dla zrodzonych z niewiasty.

Tekst na medytację: Rz 12,14-21

Miłość nieprzyjaciół
12 14 Błogosławcie tych, którzy was prześladują! Błogosławcie, a nie złorzeczcie! 15 Weselcie się z tymi, którzy się weselą, płaczcie z tymi, którzy płaczą. 16 Bądźcie zgodni we wzajemnych uczuciach! Nie gońcie za wielkością, lecz niech was pociąga to, co pokorne! Nie uważajcie sami siebie za mądrych! 17 Nikomu złem za złe nie odpłacajcie. Starajcie się dobrze czynić wobec wszystkich ludzi!* 18 Jeżeli to jest możliwe, o ile to od was zależy, żyjcie w zgodzie ze wszystkimi ludźmi! 19 Umiłowani, nie wymierzajcie sami sobie sprawiedliwości, lecz pozostawcie to pomście [Bożej]! Napisano bowiem*: Do Mnie należy pomsta. Ja wymierzę zapłatę – mówi Pan – ale: Jeżeli nieprzyjaciel twój cierpi głód – nakarm go. 20 Jeżeli pragnie – napój go! Tak bowiem czyniąc, węgle żarzące zgromadzisz na jego głowę. 21 Nie daj się zwyciężyć złu, ale zło dobrem zwyciężaj!

Zadanie: Katechizm Kościoła Katolickiego mówi o dwóch grzechach, które wprost wiążą się z pychą:

KKK 2094: Przeciw miłości Bożej można grzeszyć w różny sposób. (…) Nienawiść do Boga rodzi się z pychy. Sprzeciwia się ona miłości Boga, zaprzecza Jego dobroci i usiłuje Mu złorzeczyć jako Temu, który potępia grzech i wymierza kary.

KKK 2540: Zazdrość jest jedną z form smutku, a zatem odrzuceniem miłości; ochrzczony powinien zwalczać ją życzliwością. Zazdrość często pochodzi z pychy; ochrzczony powinien starać się żyć w pokorze.

Chcielibyście, by w was widziano Boga uwielbionego? Tak więc radujcie się z postępów waszego brata, a wtedy w was będzie Bóg uwielbiony. Bóg będzie pochwalony – jak powiedzą – przez to, że Jego sługa potrafił zwyciężyć zazdrość, radując się z powodu zasług innych (św. Jan Chryzostom, Homiliae in ad Romanos, 7, 3: PG 60, 445).

Czy potrafisz radować się z zasług innych?