Kościół uczy modlitwy

Pomódl się słowami Ps 119,164-176

PSALM 119(118)*
Doskonałość Prawa Bożego
164 Siedemkroć na dzień* wysławiam Ciebie
z powodu sprawiedliwych Twych wyroków.
165 Obfity pokój* dla miłujących Twe Prawo,
nie spotka [ich] żadne potknięcie.
166 Czekam, o Panie, Twojej pomocy
i wypełniam Twoje przykazania.
167 Moja dusza strzeże Twych napomnień
i bardzo je miłuje.
168 Przestrzegam Twoich postanowień i napomnień,
bo wszystkie moje drogi są przed Tobą.

169 Niech wołanie moje dojdzie
do Ciebie, o Panie;
przez swoje słowo daj mi zrozumienie!
170 Niech dojdzie do Ciebie moja modlitwa, wyzwól mię zgodnie z Twym słowem!
171 Niechaj moje wargi zabrzmią hymnem, bo nauczasz mię swoich ustaw!
172 Niechaj mój język opiewa Twą mowę, bo wszystkie Twoje przykazania są sprawiedliwe.
173 Twoja ręka niech mi będzie pomocą, bo wybrałem Twoje postanowienia.
174 Pragnę Twojej pomocy, o Panie, a prawo Twoje jest moją rozkoszą.
175 Niech żyje moja dusza i niech chwali Ciebie,
niech mnie wspierają Twoje wyroki!
176 Błądzę jak owca, która zginęła*;
szukaj swego sługi,
bo nie zapominam o Twoich nakazach.

Tekst na medytację: Mt 6,5-15

Modlitwa
6 5 Gdy się modlicie, nie bądźcie jak obłudnicy. Oni lubią w synagogach i na rogach ulic wystawać i modlić się, żeby się ludziom pokazać. Zaprawdę, powiadam wam: otrzymali już swoją nagrodę. 6 Ty zaś, gdy chcesz się modlić, wejdź do swej izdebki, zamknij drzwi i módl się do Ojca twego, który jest w ukryciu. A Ojciec twój, który widzi w ukryciu, odda tobie. 7 Na modlitwie nie bądźcie gadatliwi jak poganie. Oni myślą, że przez wzgląd na swe wielomówstwo* będą wysłuchani. 8 Nie bądźcie podobni do nich! Albowiem wie Ojciec wasz, czego wam potrzeba, wpierw zanim Go poprosicie. Wy zatem tak się módlcie: 9 * Ojcze nasz, który jesteś w niebie, niech się święci imię Twoje! 10 Niech przyjdzie królestwo Twoje; niech Twoja wola spełnia się na ziemi, tak jak i w niebie. 11 Chleba naszego powszedniego* daj nam dzisiaj; 12 i przebacz nam nasze winy, jak i my przebaczamy tym, którzy przeciw nam zawinili; 13 i nie dopuść, abyśmy ulegli pokusie, ale nas zachowaj od złego! 14 Jeśli bowiem przebaczycie ludziom ich przewinienia, i wam przebaczy Ojciec wasz niebieski. 15 Lecz jeśli nie przebaczycie ludziom, i Ojciec wasz nie przebaczy wam waszych przewinień.

Zadanie: W Ziemi Świętej istnieje pewien kościół, któremu nadano nazwę Pater Noster (z łaciny — Ojcze nasz). Na murach tej świątyni znajduje się tekst modlitwy Pańskiej spisanej w ponad 60 językach. Jest to modlitwa, której nauczył nas Jezus i którą odmawiamy podczas każdej Eucharystii. Odmów dziś tę modlitwę uświadamiając sobie, że być może dołączasz do kogoś, kto właśnie tą modlitwą się modli, a na pewno dołączasz do modlitwy samego Jezusa.