Słowo Boże

Pomódl się słowami Ps 119,1-20

PSALM 119(118)*
Doskonałość Prawa Bożego
1 Szczęśliwi, których droga nieskalana,
którzy postępują według Prawa Pańskiego.
2 Szczęśliwi, którzy zachowują Jego upomnienia, całym sercem Go szukają,
3 którzy nie czynią nieprawości,
lecz kroczą Jego drogami.
4 Ty na to dałeś swoje przykazania,
by pilnie ich przestrzegano.
5 Oby moje drogi były niezawodne
w przestrzeganiu Twych ustaw!
6 Wtedy nie doznam wstydu,
gdy zważać będę na wszystkie Twe przykazania.
7 Chcę Ci dziękować szczerym sercem,
gdy nauczę się wyroków Twej sprawiedliwości.
8 Przestrzegać będę Twych ustaw:
nie opuszczaj mnie nigdy!

9 Jak młodzieniec zachowa ścieżkę swą* w czystości?

 • Przestrzegając słów Twoich.
  10 Z całego serca swego szukam Ciebie; nie daj mi zboczyć od Twoich przykazań!
  11 W sercu swym przechowuję Twą mowę, by nie grzeszyć przeciw Tobie.
  12 Błogosławiony jesteś, Panie, naucz mnie Twoich ustaw!
  13 Opowiadam swoimi wargami wszystkie wyroki ust Twoich.
  14 Cieszę się z drogi Twych upomnień jak z wszelkiego bogactwa.
  15 Będę rozmyślał o Twych postanowieniach
  i ścieżki Twoje rozważał.
  16 Będę się radował z Twych ustaw:
  słów Twoich nie zapomnę.

17 Czyń dobrze słudze swojemu, aby żył
i przestrzegał słów Twoich.
18 Otwórz moje oczy, abym ujrzał
dziwy Twojego Prawa.
19 Jestem gościem na ziemi*,
nie kryj przede mną Twych przykazań!
20 Dusza moja omdlewa tęskniąc
wciąż do wyroków Twoich.

Tekst na modlitwę: 2Tm 3,10-17

Trwać w powołaniu!
3 10 Ty natomiast poszedłeś śladem mojej nauki, sposobu życia, zamierzeń, wiary, cierpliwości, miłości, wytrwałości, 11 prześladowań, cierpień, jakie mnie spotkały w Antiochii, w Ikonium, w Listrze. Jakież to prześladowania zniosłem – a ze wszystkich wyrwał mnie Pan! 12 I wszystkich, którzy chcą żyć zbożnie w Chrystusie Jezusie, spotkają prześladowania. 13 Tymczasem ludzie źli i zwodziciele będą się dalej posuwać ku temu, co gorsze, błądząc i [innych] w błąd wprowadzając. 14 Ty natomiast trwaj w tym, czego się nauczyłeś i co ci powierzono, bo wiesz, od kogo się nauczyłeś. Od lat bowiem niemowlęcych znasz Pisma święte, 15 które mogą cię nauczyć mądrości wiodącej ku zbawieniu przez wiarę w Chrystusie Jezusie. 16 Wszelkie Pismo od Boga natchnione [jest] i pożyteczne do nauczania*, do przekonywania, do poprawiania, do kształcenia w sprawiedliwości – 17 aby człowiek Boży był doskonały, przysposobiony do każdego dobrego czynu.

Zadanie: Zrób projekt plakatu, ulotki zachęcającej do czytania Biblii lub zachęć kogoś słownie.