Pierwsza charyzmatyczka

Pomódl się słowami Ps 84

PSALM 84(83)*
Szczęście mieszkańca świątyni
1 Kierownikowi chóru. Na wzór z Gat. Synów Koracha. Psalm.
2 Jak miłe są przybytki Twoje,
Panie Zastępów!
3 Dusza moja pragnie i tęskni
do przedsieni Pańskich.
Moje serce i ciało radośnie wołają
do Boga żywego. 4 Nawet wróbel dom sobie znajduje i jaskółka gniazdo. gdzie złoży swe pisklęta: przy Twoich ołtarzach, Panie Zastępów,
mój Królu i mój Boże!
5 Szczęśliwi, którzy mieszkają w domu Twoim, Panie,
nieustannie Cię wychwalają.

6 Szczęśliwi, których moc jest w Tobie,
którzy zachowują ufność w swym sercu. 7 Przechodząc doliną Baka,
przemieniają ją w źródło,
a wczesny deszcz błogosławieństwem ją okryje.
8 Z mocy w moc wzrastać będą:
Boga * ujrzą na Syjonie.
9 Panie Zastępów, usłysz moją modlitwę;
nakłoń ucha, Boże Jakuba!
10 Spojrzyj, Puklerzu nasz, Boże,
i wejrzyj na oblicze Twego Pomazańca*!

11 Zaiste jeden dzień w przybytkach Twoich
lepszy jest niż innych tysiące;
wolę stać w progu domu mojego Boga,
niż mieszkać w namiotach grzeszników.
12 Bo Pan Bóg jest słońcem i tarczą:
Pan hojnie darzy łaską i chwałą,
nie odmawia dobrodziejstw
postępującym nienagannie.
13 Panie Zastępów,
szczęśliwy człowiek, który ufa Tobie!

Tekst na medytację: 1P 4,8-14

Upomnienia uzasadnione sądem Bożym
4 8 Przede wszystkim miejcie wytrwałą miłość jedni ku drugim, bo miłość zakrywa wiele grzechów*. 9 Okazujcie sobie wzajemną gościnność bez szemrania! 10 Jako dobrzy szafarze różnorakiej łaski Bożej służcie sobie nawzajem tym darem, jaki każdy otrzymał. 11 Jeżeli kto ma [dar] przemawiania, niech to będą jakby słowa Boże. Jeżeli kto pełni posługę, niech to czyni mocą, której Bóg udziela, aby we wszystkim był uwielbiony Bóg przez Jezusa Chrystusa. Jemu chwała i moc na wieki wieków! Amen. 12 Umiłowani! Temu żarowi, który w pośrodku was trwa dla waszego doświadczenia, nie dziwcie się, jakby was spotkało coś niezwykłego, 13 ale cieszcie się, im bardziej jesteście uczestnikami cierpień Chrystusowych, abyście się cieszyli i radowali przy objawieniu się Jego chwały. 14 Błogosławieni [jesteście], jeżeli złorzeczą wam z powodu imienia Chrystusa, albowiem Duch chwały, Boży Duch na was spoczywa*.

Zadanie: Charyzmatyk to ktoś, kto spełnia dwa istotne warunki. Po pierwsze charyzmatyk jest posłuszny natchnieniom Ducha Świętego i po drugie – przyjmuje Jego dary. Posłuszeństwo natchnieniom Ducha Świętego zakłada trwałą wieź z Jego Osobą. Maryja tę więź miała i ma w pełni, gdyż jest pełna łaski. Pełnia łaski sprawia również to, że otrzymuje Ona dary duchowe, czyli charyzmaty, które przyjmuje. Przyjmowanie zaś darów wymaga pokory. Dlatego charyzmatykiem może być tylko człowiek pokorny, który umie przyjmować dary duchowe i pamięta, że nie pochodzą one od niego, lecz od Ducha Świętego. Maryja jest charyzmatyczką, ponieważ jest pokorna i jako taka przyjmuje wszystkie dary Ducha Świętego. O jakie dary ostatnio prosiłeś? Jakimi jest ci najtrudniej posługiwać? Czy wiesz, że dar gościnności jest wysoko cenionym darem? W jaki sposób nim posługujesz? Niech Maryja prowadzi cię w stawaniu się coraz lepszym charyzmatykiem.