Okres Wielkiego Postu

Pomódl się słowami Jl 2,12-17

Warunkiem przebaczenia – pokuta
2 12 «Przeto i teraz jeszcze – wyrocznia Pana: Nawróćcie się do Mnie całym swym sercem, przez post i płacz, i lament»*. 13 Rozdzierajcie jednak serca wasze, a nie szaty! Nawróćcie się do Pana Boga waszego! On bowiem jest łaskawy, miłosierny, nieskory do gniewu i wielki w łaskawości, a lituje się na widok niedoli*. 14 Kto wie? Może znów pożałuje i pozostawi po sobie błogosławieństwo* [plonów] na ofiarę z pokarmów i ofiarę płynną dla Pana Boga waszego.

Ponowne wezwanie do pokuty
15 Na Syjonie dmijcie w róg, zarządźcie święty post, ogłoście uroczyste zgromadzenie*. 16 Zbierzcie lud, zwołajcie świętą społeczność, zgromadźcie starców, zbierzcie dzieci, i ssących piersi! Niech wyjdzie oblubieniec ze swojej komnaty a oblubienica ze swego pokoju! 17 Między przedsionkiem a ołtarzem niechaj płaczą kapłani, słudzy Pańscy! Niech mówią: «Przepuść, Panie, ludowi Twojemu i nie daj dziedzictwa swego na pohańbienie, aby poganie nie zapanowali* nad nami. Czemuż mówić mają między narodami: Gdzież jest ich Bóg?»

Tekst na medytację: Mt 6,16-18

Post
6 16 Kiedy pościcie, nie bądźcie posępni jak obłudnicy. Przybierają oni wygląd ponury, aby pokazać ludziom, że poszczą. Zaprawdę, powiadam wam: już odebrali swoją nagrodę. 17 Ty zaś, gdy pościsz, namaść sobie głowę i umyj twarz, 18 aby nie ludziom pokazać, że pościsz, ale Ojcu twemu, który jest w ukryciu. A Ojciec twój, który widzi w ukryciu, odda tobie.

Zadanie: Poprzez czterdziestodniowy okres wielkiego postu, przygotowujemy się do kulminacji roku liturgicznego, jakim jest Święte Triduum Paschalne Męki, Śmierci i Zmartwychwstania Chrystusa. Robimy to szczególne poprzez rozważanie męki i śmierci Jezusa. Liczba 40 w Piśmie Świętym wskazuje na pewną dłuższą całość, jest czasem przeznaczonym na jakieś konkretne zadanie człowieka lub zbawcze działanie Boga. W czasie Wielkiego Postu przypadają też dwa dni, które są dniami ścisłego postu. Są to Środa Popielcowa i Wielki Piątek.

Jak ty zapatrujesz się na post? Jakie w tym widzisz dobro? Podejmij dodatkowy jednodniowy post w intencji czyjegoś nawrócenia.