Kościół sprzeciwiający się herezjom

Pomódl się słowami Lm 3,40-57

Wyznanie grzechów
Nun.
3 40 Rozważmy, oceńmy swe drogi, powróćmy do Pana; 41 wraz z dłońmi wznieśmy i serca do Boga w niebiosach; 42 myśmy grzesznicy – odstępcy: A Ty nie przebaczyłeś.

Skarga
Samek.
43 Odziałeś się w gniew, by nas ścigać, zabijałeś, nie miałeś litości. 44 Ukryłeś się za obłokiem, by prośba nie doszła. 45 Uczyniłeś z nas śmieci, plugastwo pomiędzy ludami.
Pe.
46 Rozwarli na nas swe usta wszyscy nieprzyjaciele – 47 naszym działem trwoga i pułapka, ruina i zniszczenie. 48 Strumienie łez płyną mi z oczu nad zniszczeniem Córy mego ludu.
Ain.
49 Nie ustaje w płaczu me oko, bo nie ma ulgi, 50 póki nie spojrzy i nie zobaczy Pan z niebios. 51 Oko me sprawia ból mojej duszy z powodu córek mojego miasta.

Prośby wysłuchane
Sade.
52 Łowili mnie stale jak ptaka – niesłusznie prześladujący; 53 w jamie chcieli mnie zniszczyć: rzucali na mnie kamienie; 54 wody wezbrały ponad moją głowę: rzekłem: «Jestem zgubiony».
Kof.
55 Wzywałem imienia Twego, o Panie, z przepastnej jamy, 56 słyszałeś mój krzyk: «Nie zatykaj uszu na moją prośbę!» 57 Zbliżyłeś się w dniu, gdy Cię wzywałem, rzekłeś – «Nie bój się!»

Tekst na medytację: 2Tm 4,1-5

Zwalczać wszelkie zło!
4 1 Zaklinam cię wobec Boga i Chrystusa Jezusa, który będzie sądził żywych i umarłych, i na Jego pojawienie się*, i na Jego królestwo: 2 głoś naukę, nastawaj w porę, nie w porę, [w razie potrzeby] wykaż błąd, poucz, podnieś na duchu z całą cierpliwością, ilekroć nauczasz. 3 Przyjdzie bowiem chwila, kiedy zdrowej nauki nie będą znosili, ale według własnych pożądań – ponieważ ich uszy świerzbią – będą sobie mnożyli* nauczycieli. 4 Będą się odwracali od słuchania prawdy, a obrócą się ku zmyślonym opowiadaniom. 5 Ty zaś czuwaj we wszystkim, znoś trudy, wykonaj dzieło ewangelisty*, spełnij swe posługiwanie!

Zadanie: Według Słownika Języka Polskiego, herezja, to pogląd religijny sprzeczny z dogmatem religii panującej. To także grupa religijna wyznająca takie poglądy. Heretycy podlegają karom, które sami na siebie zaciągają lub są na nich nakładane przez władze kościelne.

Według Tomasza z Akwinu herezje powstałe w łonie chrześcijaństwa, wydają się zmierzać do tego głównie, by odebrać Chrystusowi Jego godność. Chrystus przyszedł, aby zniweczyć w świecie dzieło diabła, ten zaś z kolei stara się ze wszystkich swych sił i całą swą inteligencją sprawić, by unicestwić dzieło Chrystusa.

Dziś przedstaw Bogu wszystko, co cię trapi, czego nie rozumiesz, co jest trudne do przyjęcia, proś o światło Ducha Świętego i zaufaj mu, że On osłodzi nasze troski i zaopiekuje się nami.