Diakonia Słowa

Pomódl się słowami Ps 119,1-17

Doskonałość Prawa Bożego
1 Szczęśliwi, których droga nieskalana,
którzy postępują według Prawa Pańskiego.
2 Szczęśliwi, którzy zachowują Jego upomnienia, całym sercem Go szukają,
3 którzy nie czynią nieprawości,
lecz kroczą Jego drogami.
4 Ty na to dałeś swoje przykazania,
by pilnie ich przestrzegano.
5 Oby moje drogi były niezawodne
w przestrzeganiu Twych ustaw!
6 Wtedy nie doznam wstydu,
gdy zważać będę na wszystkie Twe przykazania.
7 Chcę Ci dziękować szczerym sercem,
gdy nauczę się wyroków Twej sprawiedliwości.
8 Przestrzegać będę Twych ustaw:
nie opuszczaj mnie nigdy!

9 Jak młodzieniec zachowa ścieżkę swą* w czystości?

 • Przestrzegając słów Twoich.
  10 Z całego serca swego szukam Ciebie; nie daj mi zboczyć od Twoich przykazań!
  11 W sercu swym przechowuję Twą mowę, by nie grzeszyć przeciw Tobie.
  12 Błogosławiony jesteś, Panie, naucz mnie Twoich ustaw!
  13 Opowiadam swoimi wargami wszystkie wyroki ust Twoich.
  14 Cieszę się z drogi Twych upomnień jak z wszelkiego bogactwa.
  15 Będę rozmyślał o Twych postanowieniach
  i ścieżki Twoje rozważał.
  16 Będę się radował z Twych ustaw:
  słów Twoich nie zapomnę.

17 Czyń dobrze słudze swojemu, aby żył
i przestrzegał słów Twoich.

Tekst na medytację: 2Tm 2,10-21

Trudzić się po żołniersku!
2 10 Dlatego znoszę wszystko przez wzgląd na wybranych, aby i oni dostąpili zbawienia w Chrystusie Jezusie razem z wieczną chwałą. 11 * Nauka to zasługująca na wiarę: Jeżeliśmy bowiem z Nim współumarli, wespół z Nim i żyć będziemy. 12 Jeśli trwamy w cierpliwości, wespół z Nim też królować będziemy. Jeśli się będziemy Go zapierali, to i On nas się zaprze. 13 Jeśli my odmawiamy wierności, On wiary dochowuje, bo nie może się zaprzeć siebie samego.

Jak walczyć z szerzącymi herezje?
14 To wszystko przypominaj, dając świadectwo w obliczu Boga, byś nie walczył o same słowa, bo to się na nic nie przyda, [wyjdzie tylko] na zgubę słuchaczy. 15 Dołóż starania, byś sam stanął przed Bogiem jako godny uznania pracownik, który nie przynosi wstydu, trzymając się prostej linii prawdy. 16 Unikaj zaś światowej* gadaniny; albowiem uprawiający ją coraz bardziej będą się zbliżać ku bezbożności, 17 a ich nauka jak gangrena będzie się szerzyć wokoło. Do nich należą Hymenajos i Filetos, 18 którzy odpadli od prawdy, mówiąc, że zmartwychwstanie już nastąpiło, i wywracają wiarę niektórych. 19 A przecież trwa mocny fundament Boży taką oto mając pieczęć: Poznał Pan tych, którzy są Jego*, oraz: Niechaj odstąpi od nieprawości każdy, kto wzywa imienia Pańskiego*. 20 Przecież w wielkim domu znajdują się naczynia nie tylko złote i srebrne, lecz i drewniane, i gliniane: jedno do użytku zaszczytnego, a drugie do niezaszczytnego. 21 Jeśliby więc ktoś oczyścił siebie samego z tego wszystkiego*, będzie naczyniem zaszczytnym, poświęconym, pożytecznym dla właściciela, przygotowanym do każdego dobrego czynu.

Zadanie: Ta diakonia odpowiedzialna jest za przygotowanie i głoszenie konferencji i pouczeń we Wspólnocie i poza nią, a także przygotowanie wszelkich materiałów formacyjnych lub czuwanie nad ich poprawnością. Napisz krótki artykuł na temat, który cię interesuje i przekaż osobie odpowiedzialnej za diakonię Słowa.