Dar z siebie dla innych – ofiara

Pomódl się słowami Ps 15

PSALM 15(14)*
Kto godzien stanąć przed Bogiem?
1 Psalm. Dawidowy.
Kto będzie przebywał w Twym przybytku, Panie,
kto zamieszka na Twojej świętej górze?*
2 Ten, który postępuje bez skazy, działa sprawiedliwie,
a mówi prawdę w swoim sercu
3 i nie rzuca oszczerstw swym językiem;
ten, który nie czyni bliźniemu nic złego
i nie ubliża swemu sąsiadowi;
4 kto złoczyńcę uważa za godnego wzgardy, a szanuje tego, kto się boi Pana; ten, kto dotrzyma, choć przysiągł ze swoim uszczerbkiem; 5 ten, kto nie daje swoich pieniędzy na lichwę
i nie da się przekupić przeciw niewinnemu.
Kto tak postępuje, nigdy się nie zachwieje.

Tekst na medytację: Mk 8,34-38

Warunki naśladowania Jezusa*
8 34 Potem przywołał do siebie tłum razem ze swoimi uczniami i rzekł im: «Jeśli kto chce pójść za Mną, niech się zaprze samego siebie, niech weźmie krzyż swój i niech Mnie naśladuje! 35 Bo kto chce zachować swoje życie, straci je; a kto straci swe życie z powodu Mnie i Ewangelii, zachowa je. 36 Cóż bowiem za korzyść stanowi dla człowieka zyskać świat cały, a swoją duszę utracić? 37 Bo cóż może dać człowiek w zamian za swoją duszę? 38 * Kto się bowiem Mnie i słów moich zawstydzi przed tym pokoleniem wiarołomnym i grzesznym, tego Syn Człowieczy wstydzić się będzie, gdy przyjdzie w chwale Ojca swojego razem z aniołami świętymi».

Zadanie: Ofiara nie zawsze jest oddaniem życia w akcie męczeństwa. Najczęściej będzie życiem ofiarowanym dzień po dniu drugiemu człowiekowi z miłości do niego i do Boga. Aby móc przyjąć taką postawę wobec innych, trzeba najpierw okazać miłość sobie samemu. Jeżeli nie kochasz siebie, ofiara, którą ponosisz dla drugich, będzie cierpiętnictwem, a nie darem z siebie. Co Jezus miał na myśli mówiąc o stracie życia? Co czujesz na myśl, że masz być darem dla innych? Jak rozumiesz to zadanie?

Podziel się tym odkryciem w twojej małej grupie.