Cztery prawa duchowego życia: 2

Pomódl się słowami Rz 6,23

Owoce grzechu a owoce sprawiedliwości
6 23 Albowiem zapłatą* za grzech jest śmierć, a łaska przez Boga dana to życie wieczne w Chrystusie Jezusie, Panu naszym.

Tekst na medytację: Jk 1,12-18

Jak się zachować wobec doświadczeń i pokus?
1 12 Błogosławiony mąż, który wytrwa w pokusie, gdy bowiem zostanie poddany próbie, otrzyma wieniec życia*, obiecany przez Pana tym, którzy Go miłują. 13 Kto doznaje pokusy, niech nie mówi, że Bóg go kusi. Bóg bowiem ani nie podlega pokusie ku złemu, ani też nikogo nie kusi. 14 To własna pożądliwość wystawia każdego na pokusę i nęci. 15 Następnie pożądliwość, gdy pocznie, rodzi grzech, a skoro grzech dojrzeje, przynosi śmierć. 16 Nie dajcie się zwodzić, bracia moi umiłowani! 17 Każde dobro, jakie otrzymujemy, i wszelki dar doskonały zstępują z góry, od Ojca świateł*, u którego nie ma przemiany ani cienia zmienności*. 18 Ze swej woli zrodził nas przez słowo prawdy, byśmy byli jakby pierwocinami Jego stworzeń*.

Zadanie: „Człowiek nie może doświadczyć Bożej miłości i Jego planu zbawienia przez trwanie w grzechu”. To drugie prawo duchowego życia. Czy zdarza ci się za swoje niepowodzenia obwiniać innych? Pomyśl, z jakim grzechem musisz zerwać, aby twoje życie było doświadczaniem Bożej miłości i realizowaniem Bożego planu.