Kościół: apostolski

Pomódl się słowami Ap 21,9-14

Jeruzalem czasów mesjańskich*
21 9 I przyszedł jeden z siedmiu aniołów, co trzymają siedem czasz pełnych siedmiu plag ostatecznych*, i tak się do mnie odezwał: «Chodź, ukażę ci Oblubienicę, Małżonkę Baranka». 10 I uniósł mnie w zachwyceniu na górę wielką i wyniosłą, i ukazał mi Miasto Święte – Jeruzalem, zstępujące z nieba od Boga, 11 mające chwałę Boga. Źródło jego światła podobne do kamienia drogocennego, jakby do jaspisu o przejrzystości kryształu: 12 Miało ono mur wielki a wysoki, miało dwanaście bram, a na bramach – dwunastu aniołów i wypisane imiona, które są imionami dwunastu pokoleń synów Izraela*. 13 Od wschodu trzy bramy i od północy trzy bramy, i od południa trzy bramy, i od zachodu trzy bramy. 14 A mur Miasta ma dwanaście warstw fundamentu, a na nich dwanaście imion dwunastu Apostołów Baranka*.

Tekst na medytację: Łk 6,12-16

Wybór Dwunastu*
6 12 W tym czasie Jezus wyszedł na górę, aby się modlić, i całą noc spędził na modlitwie do Boga. 13 Z nastaniem dnia przywołał swoich uczniów i wybrał spośród nich dwunastu, których też nazwał apostołami: 14 Szymona, którego nazwał Piotrem; i brata jego, Andrzeja; Jakuba i Jana; Filipa i Bartłomieja; 15 Mateusza i Tomasza; Jakuba, syna Alfeusza, i Szymona z przydomkiem Gorliwy; 16 Judę, syna Jakuba, i Judasza Iskariotę, który stał się zdrajcą.

Zadanie: Kościół jest apostolski, ponieważ:

– został zbudowany na fundamencie dwunastu apostołów;

– jest niezniszczalny;

– jest zachowywany w prawdzie nieomylnej;

– Chrystus kieruje nim przez św. Piotra, apostołów i ich następców (papież z pomocą biskupów).

Pomódl się dziś za kapłanów, którzy cię w jakiś sposób zranili i przebacz im. Jeśli nie masz takiego doświadczenia, to pomódl się o świętość biskupów i prezbiterów.