Marzec: Liturgia

Liturgia jest szczytem, do którego zmierza działalność Kościoła, i jednocześnie jest źródłem, z którego wypływa cała jego moc.

(Sobór Watykański II, Konstytucja Sacrosanctum Concilium)

Werset do zapamiętania: Ap 4,11

«Godzien jesteś, Panie i Boże nasz, odebrać chwałę i cześć, i moc, boś Ty stworzył wszystko, a dzięki Twej woli istniało i zostało stworzone».