Chrzest w Duchu Świętym

Pomódl się słowami So 3,9-13

Obietnice mesjańskie
3 9 Wtedy bowiem przywrócę narodom wargi czyste, aby wszyscy wzywali imienia Pana i służyli Mu jednomyślnie. 10 Z tamtej strony rzek Kusz wielbiciele moi, Córa* z moim rozproszonymi, dar Mi przyniosą. 11 W dniu tym nie będziesz się wstydzić wszystkich twoich uczynków, przez które dopuściłaś się* względem Mnie niewierności; usunę bowiem wtedy spośród ciebie pysznych samochwalców twoich i nie będziesz się więcej wywyższać na świętej mej górze. 12 I zostawię pośród ciebie lud pokorny i biedny, a szukać będą schronienia w imieniu Pana. 13 Reszta Izraela nie będzie czynić nieprawości ani mówić kłamstwa. I nie znajdzie się w ich ustach zwodniczy język, gdy paść się będą i wylegiwać, a nie będzie nikogo, kto by [ich] przestraszył.

Tekst na medytację: So 3,14-20

Obietnice mesjańskie
3 14 Wyśpiewuj, Córo Syjońska! Podnieś radosny okrzyk, Izraelu*! Ciesz się i wesel z całego serca, Córo Jeruzalem! 15 Oddalił Pan wyroki na ciebie, usunął twego nieprzyjaciela*: król Izraela, Pan, jest pośród ciebie, nie będziesz już bała się złego. 16 Owego dnia powiedzą Jerozolimie: «Nie bój się, Syjonie! Niech nie słabną twe ręce!» 17 Pan, twój Bóg jest pośród ciebie, Mocarz – On zbawi, uniesie się weselem nad tobą, odnowi swą miłość*, wzniesie okrzyk radości, 18 <jak w dniu uroczystego święta>. Zabiorę od ciebie niedolę, abyś już nie nosiła brzemienia zniewagi*. 19 Oto Ja sprawię [zagładę] wszystkim, którzy cię uciskali w owym czasie, a zachowam chromych i wygnanych zgromadzę; i zgotuję z nich chwałę i sławę na całej ziemi, gdzie doznawali zawstydzenia*. 20 W owym czasie was przywiodę, w czasie, gdy was zgromadzę; albowiem dam wam imię i chwałę u wszystkich narodów ziemi, gdy odmienię wasz los na waszych oczach – mówi Pan.

Zadanie: Chrzest w Duchu Świętym nie należy do czynności liturgicznych, ale ponieważ ożywia on sakrament chrztu i bierzmowania, pogłębia komunię z Bogiem i braćmi w wierze, roznieca ewangeliczny zapał i wyposaża człowieka w charyzmaty do służby i misji, jest niezbędny dla każdego, kto poważnie traktuje swoje życie duchowe. Wielkim zwolennikiem chrztu w Duchu Świętym jest papież Franciszek. Przypomnij sobie swój chrzest w Duchu Świętym i podziękuj Bogu za osoby, które się nad tobą modliły. Pobłogosław im modlitwą lub w inny, wymyślony przez ciebie sposób. Jeśli jeszcze nie otrzymałeś chrztu w Duchu, to porozmawiaj o tym ze swoim animatorem.