Wtorek 17 stycznia 2023

Hbr 6,10-20

Kapłaństwo Chrystusa a życie adresatów
6 10 Nie jest bowiem Bóg niesprawiedliwy, aby zapomniał o czynie waszym i miłości, którą okazaliście dla imienia Jego, gdyście usługiwali świętym i jeszcze usługujecie. 11 Pragniemy zaś, aby każdy z was okazywał tę samą gorliwość w doskonaleniu nadziei aż do końca, 12 abyście nie stali się ospałymi, ale naśladowali tych, którzy przez wiarę i cierpliwość stają się dziedzicami obietnic. 13 Albowiem gdy Bóg Abrahamowi uczynił obietnicę nie mając nikogo większego, na kogo mógłby przysiąc, przysięgał na samego siebie*, 14 mówiąc: Zaiste, hojnie cię pobłogosławię i ponad miarę rozmnożę. 15 A ponieważ tak cierpliwie oczekiwał, otrzymał to, co było obiecane. 16 Ludzie przysięgają na kogoś wyższego, a przysięga dla stwierdzenia [prawdy] jest zakończeniem każdego sporu między nimi. 17 Dlatego Bóg, pragnąc okazać ponad wszelką miarę dziedzicom obietnicy niezmienność swego postanowienia, wzmocnił je przysięgą, 18 abyśmy przez dwie rzeczy* niezmienne, co do których niemożliwe jest, by skłamał* Bóg, mieli trwałą pociechę, my, którzyśmy się uciekli do uchwycenia zaofiarowanej nadziei. 19 Trzymajmy się jej jako bezpiecznej i silnej kotwicy duszy, [kotwicy], która przenika poza zasłonę*, 20 gdzie Jezus poprzednik wszedł za nas, stawszy się arcykapłanem na wieki na wzór Melchizedeka*.

Ps 111

Wielkie dzieła Boże
1 Alleluja.
Alef
Z całego serca chcę chwalić Pana
Bet
w radzie sprawiedliwych i na zgromadzeniu.
Gimel
2 Wielkie są dzieła Pańskie,
Dalet
mogą ich doświadczyć wszyscy, którzy je miłują.
He
3 Majestat i wspaniałość – to Jego działanie,
Waw
a sprawiedliwość Jego przetrwa na zawsze. Zain 4 Zapewnił pamięć swym cudom;
Chet
Pan jest miłosierny i łaskawy.
Tet
5 Dał pokarm tym, którzy się Go boją; Jod pamiętać będzie wiecznie o swoim przymierzu. Kaf 6 Ludowi swemu okazał potęgę dzieł swoich, Lamed oddając im posiadłości pogan. Mem 7 Dzieła rąk Jego to wierność i sprawiedliwość. Nun Wszystkie przykazania Jego są trwałe, Samek 8 ustalone na wieki, na zawsze, Ain nadane ze słusznością i mocą. Pe 9 Zesłał odkupienie swojemu ludowi, Sade ustanowił na wieki swoje przymierze; Kof a imię Jego jest święte i lęk wzbudza. Resz 10 Bojaźń Pańska początkiem mądrości;
Szin
wspaniała zapłata dla tych, co według niej* postępują,
Taw
a sprawiedliwość Jego trwać będzie zawsze.

Mk 2,23-28

Łuskanie kłosów w szabat*
2 23 Pewnego razu, gdy Jezus przechodził w szabat wśród zbóż, uczniowie Jego zaczęli po drodze zrywać kłosy. 24 Na to faryzeusze rzekli do Niego: «Patrz, czemu oni robią w szabat to, czego nie wolno?» 25 On im odpowiedział: «Czy nigdy nie czytaliście, co uczynił Dawid, kiedy znalazł się w potrzebie, i był głodny on i jego towarzysze? 26 Jak wszedł do domu Bożego za Abiatara*, najwyższego kapłana, i jadł chleby pokładne, które tylko kapłanom jeść wolno; i dał również swoim towarzyszom». 27 I dodał: «To szabat został ustanowiony dla człowieka, a nie człowiek dla szabatu. 28 Zatem Syn Człowieczy jest panem szabatu».

Dziś w Kościele wspomina się świętego Antoniego, opata. Rozważając dzisiejsze Słowo, pomyśl też nad mądrą wypowiedzią tego pustelnika:

Czego powinienem przestrzegać, aby podobać się Bogu?” Starzec mu odpowiedział: „Przestrzegaj tych moich nakazów: dokądkolwiek pójdziesz, zawsze miej Boga przed oczami; cokolwiek robisz czy mówisz, opieraj to na Piśmie Świętym; a gdziekolwiek raz już zamieszkasz, nie odchodź stamtąd łatwo”.