Uwielbienie jako styl życia

Pomódl się słowami Ps 146

Szczęśliwy, kto ufa Bogu
1 Alleluja.
Chwal, duszo moja, Pana,
2 chcę chwalić Pana, jak długo żyć będę;
chcę śpiewać Bogu mojemu, póki będę istniał.
3 Nie pokładajcie ufności w książętach
ani w człowieku, u którego nie ma wybawienia.
4 Gdy tchnienie go opuści, wraca do swej ziemi, wówczas przepadają jego zamiary.
5 Szczęśliwy, komu pomocą jest Bóg Jakuba,
kto ma nadzieję w Panu, Bogu swoim,
6 który stworzył niebo i ziemię,
i morze ze wszystkim, co w nich istnieje.
On wiary dochowuje na wieki,
7 * daje prawo uciśnionym
i daje chleb głodnym.
Pan uwalnia jeńców,
8 Pan przywraca wzrok niewidomym,
Pan podnosi pochylonych,
Pan miłuje sprawiedliwych.
9 Pan strzeże przychodniów,
chroni sierotę i wdowę,
lecz na bezdroża kieruje występnych.
10 Pan króluje na wieki,
Bóg twój, Syjonie* – przez pokolenia.
Alleluja.

Tekst na medytację: Kol 1,21-23

Udział adresatów w skutkach odkupienia
1 21 I was, którzy byliście niegdyś obcymi [dla Boga] i [Jego] wrogami przez sposób myślenia i wasze złe czyny, 22 teraz znów pojednał w doczesnym Jego ciele* przez śmierć, by stawić was wobec siebie jako świętych i nieskalanych, i nienagannych, 23 bylebyście tylko trwali w wierze – ugruntowani i stateczni – a nie chwiejący się w nadziei [właściwej dla] Ewangelii. Ją to posłyszeliście głoszoną wszelkiemu stworzeniu, które jest pod niebem – jej sługą stałem się ja, Paweł.

Zadanie: Każdy człowiek powołany jest do tego, by uwielbiać Boga, ale niestety, nie każdy to robi. My, którzy oddaliśmy swoje życie Bogu, różnimy się od ludzi ze świata. Jesteśmy święci, oddzieleni dla Boga. I jako święci i nieskalani, oczyszczeni krwią Jezusa mamy chwalić Boga nieustannie. Nie tylko na spotkaniu czy modlitwie osobistej, ale w każdej chwili naszego życia. Każda chwila ma być uwielbieniem. To jest styl życia dzieci Bożego Królestwa.

Przypominaj sobie dziś jak najczęściej, że wszystkim co robisz chcesz oddać Bogu chwałę.


Podsumowanie:

Czy zapamiętałeś Łk 1,46b-53?