Posłuszeństwo

Pomódl się słowami Ps 81

PSALM 81(80)*
Hymn świąteczny
1 Kierownikowi chóru. Na melodię z Gat. Asafowy.
2 Radośnie śpiewajcie Bogu, naszej Mocy,
wykrzykujcie Bogu Jakuba!
3 Zacznijcie śpiew i w bęben uderzcie,
w harfę słodko dźwięczącą i lirę!
4 Dmijcie w róg na nowiu,
podczas pełni, w nasz dzień uroczysty!*
5 Bo to jest ustawa w Izraelu,
przykazanie Boga Jakubowego.
6 To prawo ustanowił On dla Józefa,
gdy wyruszył on z ziemi egipskiej.
Słyszę* język nieznany:

7 «Uwolniłem od brzemienia jego barki:
jego ręce porzuciły kosze.
8 W ucisku wołałeś, a Ja cię ratowałem,
odpowiedziałem ci z grzmiącej chmury,
doświadczyłem cię przy wodach Meriba*.
9 Słuchaj, mój ludu, chcę cię napomnieć:
obyś posłuchał Mnie, Izraelu!
10 * Nie będzie u ciebie boga obcego,
cudzemu bogu nie będziesz oddawał pokłonu.
11 Ja jestem Pan, twój Bóg,
który cię wyprowadził z ziemi egipskiej;
otwórz szeroko usta, abym je napełnił.

12 Lecz mój lud nie posłuchał mego głosu:
Izrael nie był Mi posłuszny.
13 Pozostawiłem ich przeto twardości ich serca: niech postępują według swych zamysłów!
14 Gdyby mój lud Mnie posłuchał, a Izrael kroczył moimi drogami:
15 natychmiast zgniótłbym ich wrogów i obróciłbym rękę na ich przeciwników.
16 Nienawidzący Pana schlebialiby Jemu, a czas ich [kary] trwałby na wieki.
17 Jego zaś bym karmił tłuszczem pszenicy
i sycił miodem z opoki».

Tekst na medytację: Rz 13,1-10

OBOWIĄZKI CHRZEŚCIJAN

MIŁOŚĆ I POKORA – ZASADĄ POSTĘPOWANIA

Posłuszeństwo wobec władzy świeckiej*
13 1 Każdy niech będzie poddany władzom, sprawującym rządy nad innymi. Nie ma bowiem władzy, która by nie pochodziła od Boga, a te, które są, zostały ustanowione przez Boga. 2 Kto więc przeciwstawia się władzy – przeciwstawia się porządkowi Bożemu. Ci zaś, którzy się przeciwstawili, ściągną na siebie wyrok potępienia. 3 Albowiem rządzący nie są postrachem dla uczynku dobrego, ale dla złego. A chcesz nie bać się władzy? Czyń dobrze, a otrzymasz od niej pochwałę. 4 Jest ona bowiem dla ciebie narzędziem Boga, [prowadzącym] ku dobremu. Jeżeli jednak czynisz źle, lękaj się, bo nie na próżno nosi miecz. Jest bowiem narzędziem Boga do wymierzenia sprawiedliwej kary* temu, który czyni źle. 5 Należy więc jej się poddać nie tylko ze względu na karę, ale ze względu na sumienie. 6 Z tego samego też powodu płacicie podatki. Bo ci, którzy się tym zajmują, z woli Boga pełnią swój urząd. 7 Oddajcie każdemu to, mu się należy: komu podatek – podatek, komu cło – cło, komu uległość – uległość, komu cześć – cześć.

Chrześcijanin dzieckiem światłości
8 Nikomu nie bądźcie nic dłużni poza wzajemną miłością. Kto bowiem miłuje bliźniego, wypełnił Prawo. 9 Albowiem przykazania: Nie cudzołóż, nie zabijaj, nie kradnij, nie pożądaj*, i wszystkie inne – streszczają się w tym nakazie: Miłuj bliźniego swego jak siebie samego!* 10 Miłość nie wyrządza zła bliźniemu. Przeto miłość jest doskonałym wypełnieniem Prawa.

Zadanie: Jest różnica między poszanowaniem władzy, a ślepym posłuszeństwem jej. Paweł pisze jednak, że powinniśmy być posłuszni władzy ustanowionej w kraju. Porównaj dzisiejszy tekst na medytację z Dz 5,27-32. Jakie wyciągnąłeś wnioski? Zapisz je poniżej.


Podsumowanie:

!!! Czy zapamiętałeś Kol 3,1-2?

!!! Do jakich wniosków doszedłeś w minionym miesiącu?