Muzyka, której słucham

Pomódl się słowami Ps 150

PSALM 150*
Alleluja!
1 Alleluja.
Chwalcie Boga w Jego świątyni,
chwalcie Go na wyniosłym Jego nieboskłonie!*
2 Chwalcie Go za potężne Jego czyny,
chwalcie Go za wielką Jego potęgę!
3 Chwalcie Go dźwiękiem rogu,
chwalcie Go na harfie i cytrze!
4 Chwalcie Go bębnem i tańcem,
chwalcie Go na strunach i flecie!*
5 Chwalcie Go na cymbałach dźwięcznych,
chwalcie Go na cymbałach brzęczących:
6 Wszystko, co żyje, niech chwali Pana!
Alleluja.

Tekst na medytację: Ne 12,27-43

Poświęcenie muru
12 27 A na poświęcenie muru Jerozolimy odszukano lewitów, by ze wszystkich ich siedzib sprowadzić ich do Jerozolimy na radosny obchód poświęcenia przy hymnach i grze na cymbałach*, harfach i cytrach. 28 Zgromadzili się więc śpiewacy tak z okręgu otaczającego Jerozolimę, jak i z gospodarstw Netofatytów 29 oraz z Bet-Haggilgal i z pól miejscowości Geba i Azmawet; śpiewacy bowiem zbudowali sobie gospodarstwa dokoła Jerozolimy. 30 Kapłani i lewici oczyścili siebie*, a potem oczyścili lud, bramy i mur. 31 I wprowadziłem zwierzchników Judy przed* mur, i ustawiłem dwa wielkie chóry dziękczynne. Jeden szedł* wzdłuż muru* w prawo ku Bramie Śmietników. 32 Za nimi szedł Hoszajasz z połową zwierzchników Judy 33 oraz Azariasz, Ezdrasz*, Meszullam, 34 * Juda, Mijjamin*, Szemajasz, Jeremiasz 35 spośród kapłanów z trąbami; a Zachariasz – syn Jonatana, syna Szemajasza, syna Mattaniasza, syna Micheasza, syna Zakkura, syna Asafa – 36 i bracia jego: Szemajasz, Azarel, Milalaj, Gilalaj, Maaj, Netanel, Juda, Chanani z instrumentami muzycznymi Dawida, męża Bożego; a pisarz Ezdrasz szedł przed nimi. 37 Dalej posuwali się oni ku Bramie Źródlanej, następnie poszli wprost przed siebie w kierunku* stopni do Miasta Dawidowego, po drodze w górę przy murze obok* pałacu Dawidowego, aż do Bramy Wodnej na wschodzie. 38 Drugi chór dziękczynny – a ja byłem za nim oraz połowa zwierzchników* ludu – szedł wzdłuż muru w lewo* obok Wieży Piekarników aż do Muru Szerokiego, 39 dalej obok Bramy Efraimskiej ku Bramie Jeszańskiej* i ku Bramie Rybnej oraz wieży Chananeela, Wieży Seciny* aż do Bramy Owczej; a stanęli przy Bramie Więziennej. 40 Oba chóry dziękczynne stanęły przy domu Bożym, ja także i połowa zwierzchników ze mną; 41 a kapłani: Eliakim, Maasejasz, Miniamin, Micheasz, Elioenaj, Zachariasz, Chananiasz byli z trąbami 42 oraz Maasejasz, Szemajasz, Eleazar, Uzzi, Jochanan, Malkiasz, Elam i Ezer. Wtedy śpiewacy dali się słyszeć, a Jizrachiasz był [ich] kierownikiem. 43 W owym dniu złożono znaczne ofiary; cieszyli się oni, gdyż Bóg dał im wielką radość; również żony i dzieci cieszyły się; a radość Jerozolimy słyszano z daleka.

Zadanie: W Biblii znajdujemy tylko fragmentaryczne informacje dotyczące gatunków muzycznych czy pochodzenia instrumentów, ale o muzyce, śpiewie i graniu na instrumentach jest dość sporo. Na przykład król Dawid stworzył kilka instrumentów muzycznych, chociaż nie wiadomo, jak one dokładnie wyglądały (por. Am 6,5). Utworzył chór składający się z 4 tysięcy pieśniarzy, by wychwalali „Pana na instrumentach, które [Dawid] sprawił w tym celu” (1Krn 23,5). Komponował również pieśni, np. lamentacje z powodu śmierci Saula i Jonatana oraz psalmy. W nowym testamencie również znajdujemy teksty mówiące o muzyce. W księdze Apokalipsy znajdujemy wiele pieśni całego wszechświata. Cztery Istoty żywe ciągle śpiewają: „Święty, Święty, Święty, Pan Bóg wszechmogący, Który był i Który jest, i Który przychodzi (4,8). Dwudziestu czterech Starców dodaje: „Godzien jesteś, Panie i Boże nasz, odebrać chwałę i cześć, i moc, boś Ty stworzył wszystko, a dzięki Twej woli istniało i zostało stworzone” (4,11).

Jakiej muzyki ty słuchasz? Czy zdarza ci się słuchać muzyki, która wzbudza u ciebie niepokój? Posłuchaj dzisiaj muzyki, która oddaje chwałę Bogu.