Oczy: na co patrzę

Pomódl się słowami Ps 119,33-42

PSALM 119(118)*
Doskonałość Prawa Bożego
33 Naucz mnie, Panie,
drogi Twoich ustaw,
bym strzegł ich aż do końca.
34 Pouczaj mnie, bym Prawa Twego przestrzegał, a zachowywał je całym sercem.
35 Prowadź mię ścieżką Twoich przykazań, bo ja się nimi raduję.
36 Nakłoń me serce do Twoich napomnień, a nie do zysku!
37 Odwróć me oczy,
niech na marność nie patrzą;
przez swoje słowo* udziel mi życia!
38 Spełnij dla sługi Twego swoją obietnicę, daną bojącym się Ciebie.
39 Odwróć moją hańbę, która mnie trwoży, bo Twoje wyroki są pełne dobroci.
40 Oto pożądam Twoich postanowień: według Twej sprawiedliwości zapewnij mi życie!

41 Niech zstąpi na mnie, Panie, Twoja łaska,
Twoje zbawienie, według Twojej obietnicy,
42 bym mógł dać odpowiedź tym, którzy mnie znieważają,
bo polegam na Twoich słowach.

Tekst na medytację: Mt 13,10-17

Cel przypowieści*
13 10 Przystąpili do Niego uczniowie i zapytali: «Dlaczego w przypowieściach mówisz do nich?»* 11 On im odpowiedział: «Wam dano poznać tajemnice królestwa niebieskiego, im zaś nie dano*. 12 * Bo kto ma, temu będzie dodane, i nadmiar mieć będzie; kto zaś nie ma, temu zabiorą również to, co ma. 13 Dlatego mówię do nich w przypowieściach, że otwartymi oczami nie widzą i otwartymi uszami nie słyszą ani nie rozumieją. 14 Tak spełnia się na nich przepowiednia Izajasza*: Słuchać będziecie, a nie zrozumiecie, patrzeć będziecie, a nie zobaczycie. 15 Bo stwardniało serce tego ludu, ich uszy stępiały i oczy swe zamknęli, żeby oczami nie widzieli ani uszami nie słyszeli, ani swym sercem nie rozumieli: i nie nawrócili się, abym ich uzdrowił. 16 Lecz szczęśliwe oczy wasze, że widzą, i uszy wasze, że słyszą. 17 Bo zaprawdę, powiadam wam: Wielu proroków i sprawiedliwych* pragnęło ujrzeć to, na co wy patrzycie, a nie ujrzeli; i usłyszeć to, co wy słyszycie, a nie usłyszeli.

Zadanie: To co kochasz, co jest dla ciebie ważne, tego będziesz wypatrywał swoimi oczami. Jakie sfery twojego życia są jeszcze ślepe i głuche na słowo Jezusa wypatrując innych rzeczy? Zrezygnuj dziś z jakiegoś „patrzenia” (film, media społecznościowe), na rzecz czytania Słowa Bożego.