9 grudnia – Moc słowa Bożego

Pomódl się słowami Ps 33,1-11

PSALM 33(32)*
Bóg władcą świata
1 Sprawiedliwi, wołajcie radośnie na cześć Pana,
prawym przystoi pieśń chwały.
2 Sławcie Pana na cytrze,
śpiewajcie Mu przy harfie o dziesięciu strunach.
3 Śpiewajcie Jemu pieśń nową,
pełnym głosem pięknie Mu śpiewajcie!
4 Bo słowo Pana jest prawe,
a każde Jego dzieło niezawodne.
5 On miłuje prawo i sprawiedliwość:
ziemia jest pełna łaskawości Pańskiej.
6 Przez słowo Pana powstały niebiosa
i wszystkie ich zastępy przez tchnienie ust Jego.
7 On gromadzi wody morskie jak w worze: oceany umieszcza w zbiornikach.

8 Niech cała ziemia boi się Pana
i niech się Go lękają wszyscy mieszkańcy świata!
9 Bo On przemówił, a wszystko powstało;
On rozkazał, a zaczęło istnieć*.
10 Pan udaremnia zamiary narodów;
wniwecz obraca zamysły ludów.
11 Zamiar Pana trwa na wieki;
zamysły Jego serca – poprzez pokolenia.

Tekst na medytację: Mk 1,23-28

Uzdrowienie opętanego*
1 23 Był właśnie w synagodze człowiek opętany przez ducha nieczystego. Zaczął on wołać: 24 «Czego chcesz od nas, Jezusie Nazarejczyku? Przyszedłeś nas zgubić. Wiem, kto jesteś: Święty Boży*». 25 Lecz Jezus rozkazał mu surowo: «Milcz i wyjdź z niego!». 26 Wtedy duch nieczysty zaczął go targać i z głośnym krzykiem wyszedł z niego. 27 A wszyscy się zdumieli, tak że jeden drugiego pytał: «Co to jest? Nowa jakaś nauka z mocą. Nawet duchom nieczystym rozkazuje i są Mu posłuszne». 28 I wnet rozeszła się wieść o Nim wszędzie po całej okolicznej krainie galilejskiej.

Zadanie: Na słowo Jezusa wychodziły z opętanych złe duchy, a chorzy odzyskiwali zdrowie. Wczoraj czytaliśmy, że słowo Jezusa uzdrowiło nawet na odległość. Słowo Boże ma tak wielką moc czynienia dobra, ponieważ każde słowo pochodzące z ust Boga, to słowo miłości i nie ma w nim nic poza prawdą i pragnieniem dobra. Nasze słowa też mają moc. Mogą czynić dobro w osobie, wobec której je wypowiadamy, ale mogą też czynić zło. Przekleństwo wypowiedziane świadomie, może komuś wyrządzić ogromną szkodę. Dlatego tak ważne jest, by z naszych ust wychodziła tylko mowa budująca. Przypomnij sobie jakieś dobre słowa, które ostatnio od kogoś usłyszałeś. Pamiętasz, jakie wzbudziły w tobie emocje i uczucia? Postanów sobie dziś, że do innych będziesz mówił tylko dobre słowa. Nawet jeśli będą to słowa trudne, niech będą pełne miłości.